ابزارهای مورد نیاز

آیکون نام توضیحات دانلود
TeamViewer دانلود
AnyDesk دانلود
Chrome دانلود
Firefox دانلود
Font Farsi فونت هاي فارسي مورد نیاز شما دانلود
font_for_Sabt فونت هاي مورد نياز برای برنامه ثبت دانلود
Image For Animal Karname عکس هاي مورد نياز براي کارنامه دانلود
Microsof.NET Framework 3.5 دانلود
WinRAR دانلود

فایل های راهنما

آیکون نام توضیحات دانلود
Taraz توضیحاتی پیرامون تراز دانلود
CompleteWorkBook راهنمای دریافت کارنامه دبیر دانلود
PrintAndScanExamSheet راهنمای چاپ و قرائت پاسخبرگ دانلود
SabtOnlineCreateReport آموزش ویدیویی دریافت گزارشات آنلاین دانلود
RahnamayeSabtOnline راهنمای ثبت آنلاین دانلود